Motioner från röstberättigad medlem ska inlämnas till styrelsen senast två månader innan årsmötet, skriftligt och digitalt.
Detta innebär att motioner skall ha inkommit till sekreteraren senast torsdagen den 17 mars 2022.

Motioner skickas till:
sekreterare@bbmc.se