Styrelsen informerar runt vårt pågående samverkansarbete med SVF.
(Av styrelsen tillsatt arbetsgrupp)

Grundorsaken till detta arbete ligger i följande delar:

Då det i våra stadgor står att varje medlem SKALL vara medlem i SVF för att kunna vara medlem i BBMC, så innebär det i praktiken en tvångsanslutning även till en annan lokal SVF förening.
Detta strider mot den lagstadgade föreningsfriheten som råder i Sverige.

Det är således denna orsak som föranlett proposition 1 från styrelsen.

Vid våra samverkansmöten med SVF har det klargjorts att BBMC är en primärförening i SVF, nu och i fortsättningen. Detta medför att BBMC som förening sett är likställd med övriga lokala veteranföreningarna i SVF.
Tidigare så har vi BBMC medlemmar i praktiken varit dubbelregistrerade och dubbelrepresenterade, både som BBMC medlem men också som en lokal SVF medlem. Detta medför ett lite konstigt och ej helt stadgeenligt förfarande vid bland annat förbundsstämmans röstlängdsförfarande.
Detta klargörande kommer rent praktiskt att innebära vi kommer att kunna kvarstå som tidigare, men med den skillnaden att BBMC medlemmar inte kommer att registreras som medlem i två föreningar, dvs en lokalförening och i BBMC, utan bara tillhöra BBMC som primär förening.
Frågeställningen som nu kvarstår är hur vi ska lösa vår medlemshanteringen på ett fungerande sätt, samt att BBMC vill ge alla medlemmar möjligheten till ett deltagande och engagemang även i en lokal förening.

Detta är idag inte möjligt enligt SVF stadgor, som anger att man endast kan vara medlem i en primärförening men multipla tematiska föreningar så som jakt, golf etc. (Tematiska intresseunderföreningar har inte ekonomiskt stöd på samma sätt, saknar rösträtt eller samma påverkansmöjligheter, utan allt det sker via ”din” lokala primärförening.) Denna fråga är viktig för oss då vi anser att medlemmar i BBMC skall kunna vara medlem i BBMC och en lokal SVF förening om man så önskar, allt enligt den föreningsfrihet som råder i Sverige.

Varje medlemskap skapar förutsättningar och möjligheter, BBMC till ett centralt och aktivt mc-veteranverksamhet, och den lokala en stark delaktighet och engagemang i de lokala arrangemangen. Det skapar även förutsättningar för att bygga broar mellan de olika föreningarna och stärka samverkan i veteranfrågor och olika event. En fortsatt dialog och samverkansarbete fortgår för att hitta lösningar och samsyn fortsättningsvis. Även vidare dialoger sker runt hur vi kan hjälpa, stärka och stötta varandra för att få en så bra och funktionell veteranverksamhet som möjligt.

Ovan arbete kan rendera till att proposition 1, i sin nuvarande form, kan behöva ändras och inte vara underlag för beslut under BBMC årsmöte 2023.

Vid frågeställningar vänligen skicka ett Mail till ordforande@bbmc.se

Med vänlig hälsning,
Tommy Brånhede
Ordförande